Odchylenie standardowe i jego znaczenie dla inwestycji giełdowych

Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane z handlem na giełdzie, należy poszerzać zakres swojej wiedzy na temat specjalistycznych pojęć, takich jak odchylenie standardowe. Jest to podstawowa miara zmienności wyników poddanych bezpośredniej obserwacji. Dzięki temu wskaźnikowi w łatwy sposób można obliczać większość inflacji bądź kursów walutowych. W poniższym artykule dokładnie wyjaśniamy, czym jest odchylenie standardowe oraz jaką rolę pełni dla inwestorów giełdowych.

Popularność inwestycji na giełdzie rośnie

Z powodu rosnącej dynamicznie inflacji coraz więcej osób zastanawia się, gdzie ulokować swoje środki finansowe, aby uchronić je przed utratą wartości. W związku z tym znacznym powodzeniem cieszą się inwestycje giełdowe.

W chwili obecnej funkcjonuje wiele internetowych giełd, które pozwalają na zaopatrywanie się w akcje czy obligacje bez wychodzenia z domu. Przejdź do strony, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

Mimo iż dostępność internetowych giełd jest bardzo wysoka, należy zdawać sobie sprawę z tego, że tego rodzaju inwestycje niosą za sobą określone ryzyko. Z tego względu przed rozpoczęciem inwestycji na szeroką skalę należy pozyskać szeroką wiedzę na temat funkcjonowania giełdy. Dzięki temu ograniczymy prawdopodobieństwo utraty wszystkich zainwestowanych środków finansowych.

Co to jest odchylenie standardowe?

Odchylenie standardowe to miara statystyczna mierząca rozproszenie zbioru danych pod względem jego średniej. Oblicza się ją jako pierwiastek kwadratowy wariancji. W uproszczeniu jest to wartość określonej wielkości (np. indeks giełdowy) rozproszona wokół swej średniej. Im wartość odchylenia jest mniejsza, tym obserwacje bardziej skupiają się na średniej wielkości.

W dziedzinie finansowej odchylenie standardowej stosowane jest jako miara ryzyka poszczególnych aktywów, co pozwala na rezygnację z działań, które mogłyby spowodować utratę ulokowanego przez nas kapitału finansowego.

W celu obliczenia odchylenia standardowego trzeba dodać wszystkie punkty danych, a następnie podzielić je przez liczbę punktów, które pozostały w danym zbiorze.

Gdzie wykorzystywane jest odchylenie standardowe?

Odchylenie standardowe przydaje się przy tworzeniu strategii handlowych i inwestycyjnych. Dzięki temu wskaźnikowi znacznie łatwiej jest zweryfikować zmienność rynku i papierów wartościowych a także przewidywać trendy odnośnie poszczególnych wyników. 

Za przykład może posłużyć nam fundusz indeksowy (giełdowy), który z racji swojej charakterystyki posiada dość niskie odchylenie standardowe w porównaniu z pozostałymi rynkami.

Poprzedni wpis
Następny wpis