Charakterystyka środków trwałych

Finanse

Zgodnie z ustawą o rachunkowości za środki trwałe uznaje się „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”.

Co zaliczamy do środków trwałych?

a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.

Co nie jest zaliczane do środków trwałych?

Warto zauważyć, że do środków trwałych nie są zaliczanie nieruchomości inwestycyjne, czyli takie, które są posiadane przez podmiot w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych nieruchomości lub w celu osiągnięcia z nich przychodów. Do środków trwałych nie zalicza się też tych składników majątku u leasingodawcy, wydzierżawiającego czy wynajmującego, które zostały oddane do używania innemu podmiotowi na podstawie umowy dzierżawy, leasingu czy najmu, jeśli umowa spełnia przynajmniej jednej z warunków wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy. Jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych w przywołanym artykule, to prawo bilansowe uznaje, że mówimy o leasingu finansowym.

Pamiętać należy, że jeżeli żaden z warunków nie jest spełniony, to mówimy o leasingu operacyjnym. Warto zaznaczyć, że do środków trwałych u korzystającego nie zalicza się aktywów używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego.

W sprawozdaniu finansowym (bilans) aktywa trwałe dzielone są na środki trwale, środki trwale w budowie, a także zaliczki na środki trwałe. Środkami trwałymi w budowie są „zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego”.

Warto poświęcić czas na ustalenie, czy dany zasób może być zaklasyfikowany jako środek trwały. Pozwoli to uniknąć problemu związanego z tym, czy dany wydatek może być ujęty bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Poprzedni wpis
Następny wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *