Czym jest i co zawiera sprawozdanie finansowe?

sprawozdanie finansowe

Dokument, który sporządza wiele podmiotów, a zwłaszcza fundacje oraz spółki z.o.o. czy sp. k. to właśnie sprawozdanie finansowe. Dokument przedstawia aktualną sytuację finansową podmiotu, a także może być źródłem wielu cennych informacji dla inwestorów, którzy w wielu przypadkach podejmują decyzję w oparciu o dane w nim zawarte.

Czym właściwie jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe najłatwiej jest zdefiniować jako uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej oraz finansowych wyników działalności podmiotu gospodarczego. Obowiązek jego składania wynika z ustawy, a właściwym terminem jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe dotyczy roku obrachunkowego i sporządza się je na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całość. Sytuacja danego podmiotu gospodarczego przedstawiana jest w formie zestawień liczbowych. W związku z tym, że jest ono przeznaczone dla osób spoza jednostki, która sprawozdanie przyrządza, jego zawartość uregulowana jest prawnie.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Dla swojej ważności w sprawozdaniu finansowym zawarte powinny być następujące rzeczy:
● pełna nazwa i adres jednostki,
● nazwa sprawozdania, data bądź okres, którego dotyczy sprawozdanie,
● podpisy osób odpowiedzialnych za rzetelność sporządzania dokumentu,
● datę sporządzenia.

W sprawozdaniu finansowym zawarte muszą być następujące elementy:
● bilans,
● rachunek zysków i strat,
● informacja dodatkowa, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje oraz objaśnienia.

W przypadku wybranych podmiotów takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy zakłady reasekuracji sprawozdanie finansowe musi zawierać również:
● rachunek przepływów pieniężnych,
● zestawienie zmian w kapitale własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych zestawienie zmian w aktywach netto.

W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego czy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, ich sprawozdania finansowe nie obejmują rachunku przepływów pieniężnych. Natomiast muszą oni dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy bądź odrębnych przepisów.

sprawozdanie finansowe

Wytyczne dotyczące sprawozdań finansowych

W Polsce sprawozdanie finansowe może być sporządzone zgodnie z dwoma dokumentami, czyli ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdania należy sporządzić w języku polskim oraz w polskiej walucie. Mogą być sporządzane zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe (dotyczą one grup kapitałowych), a tryb ich sporządzania określają rozdziały 5 i 6 ustawy o rachunkowości. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych pod warunkiem, że nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności.

Gdzie składa się sprawozdania (e-sprawozdania)

Docelowym miejscem, gdzie trafiają sprawozdania finansowe jest KRS. Od dnia 1.10.2018 wszelką dokumentację do KRS należy złożyć w formie elektronicznej, za pomocą pliku xml JPK_SF.

Wygodnym sposobem wysyłki e-sprawozdania jest skorzystanie z dostępnego na rynku oprogramowania które wyślę sprawozdanie finansowe właśnie w formie pliku xml JPK_SF. Sprawozdanie finansowe online trafia do eKRS lub do systemu KAS. Należy pamiętać, że złożenie e-sprawozdania finansowego może odbyć się dopiero po jego zatwierdzeniu (z więc m.in po zwołaniu zgromadzenia). Dokumenty należy podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub e-podpisu.


Materiał partnera serwisu bluecactus.pl

Poprzedni wpis
Następny wpis